Shkolla Specializimi

Kursi i specializimit ka për qëllim të pajisë studentët me njohuri dhe aftësi për të kryer funksione të veçanta në aktivitetet profesionale, mund të krijohet vetëm në zbatim të ligjeve të veçanta ose direktivave të Bashkimit Evropian.

Për t'u pranuar në një kurs specializimi studentët duhet të ketë të paktën diplomën, ose në një tjetër kualifikim i fituar jashtë vendit dhe i barazvlefshem. Dekretet ministrore vendosin kërkesa specifike për pranim në një kurs pas-universitar, duke përfshirë çdo kredit universitar shtesë për diplomat tashmë të marra.

Për vitin aktual akademik në Universitetin e Dytë të Napolit janë aktive të ndryshme Shkollat Specializimi:

 

Shkollat e Specializimit të Degës Mjekësore 

 

Shkolla Specializimi për Profesionet Ligjore 

 

na ndiqni në

I  F  Y