Master

Masterat universitar të Universiteti i Campania "Luigi Vanvitelli" mund të kryhen nga ata që kanë një diplome bachelor (master të nivelit të parë) ose një master shkencor (master i nivelit të dytë). Janë të hapur për të gjithë të diplomuarit në disiplina të ndryshme, të interesuar për përfitimin e një përgaditje profesionale të caktuar.

Kritere për pranimin në Master të nivelit të parë

  • diplomë bachelor
  • diplomë master shkencorë e përfunduar sipas D.M. 509/99
  • diplomë magjistrale e përfunduar sipas D.M. 270/04
  • diplomë e përfunduar sipas sistemit përpara D.M. 509/99
  • diplomë universitare
  • diplomë, e përfunduar në bazë të normatives së mëparshme, pjesë e profesioneve sanitare (infermieri, obstetri, rehabilitimit, tekniko-sanitare, teknikat e parandalimit)  dhe diplomat si asistent social (ligji 1/2002), nëse kanë përfunduar një diplomë të shkollës së mesme me gjatësi pesëvjeqare.
  • diplomat ISEF, eventualisht me debit formative për tu përmbushur për regjistrimin

 

Kritere për pranimin në Master të nivelit të dytë

  • master shkencor i përfunduar sipas D.M. 509/99
  • diplomë magjistrale e përfunduar sipas D.M. 270/04
  • diplomë e përfunduar sipas sistemit përpara D.M. 509/99

 

Konkurse pranimi

na ndiqni në

I  F  F  Y