Sistemi Bibliotekar

Lista e Bibliotekave

Bibliotekat e SUN përfaqësojnë vendin e dedikuar për mbështetjen e informacionit dhe aktiviteteve njohëse për mësimdhënie dhe kërkimet në Universitet. Në vitet e fundit bibliotekat kanë rritur performancën e shërbimeve, tradicionale dhe digjitale, të arritshme për përdoruesit, dhe është në procesin e forcimit riorganizimit të logjistikës dhe selive.

 

Komisioni i bibliotekave universitare.

Komisioni i bibliotekave universitare, përveç përmbushjes së detyrave institucionale këshilluese dhe udhëzuese, promovon të gjitha iniciativat që synojnë zhvillimin dhe përhapjen e librave dhe dokumenteve të Universitetit, është përgjegjës për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin me bibliotekat e tjera kombëtare dhe të huaja dhe merr pjesë në programet e integrimit të shërbimeve bibliotekare promovuar nga Ministria për Universitetin.

 

Katalogët Online (OPAC)

Në këtë faqe janë lidhjet me katalogët e aksesit të Universitetit Sebina dhe AtoZ, ku mund të kërkoni për informacion mbi të gjitha materialet monografike dhe periodike të kataloguar nga bibliotekat e Universitetit, duke dhënë gjithashtu disponueshmërinë dhe vendndodhjen. Lidhje të tjera i referohen katalogëve me mbulim kombëtar të tilla si Katalogu Kombëtare i revistave, sistemit të bibliotekave kombëtare dhe Meta OPAC Azalai.

 

EBOOKS-ET E UNIVERSITETIT

Në këtë faqe janë lidhjet për titujt e librave elektronik të blera nga Universiteti. Aksesi  në tekstin e plotë është me anë të njohjes së adresës IP të SUN. Përshkrimi bibliografik i të gjitha këtyre ebooks-eve janë futur  në OPAC Sebina dhe janë indeksuar edhe në Katalogun AtoZ. Aktualisht, nuk është dhënë hua (e-lending)  për këtë lloj librash.

 

Ebooks free full text

Në këtë faqe janë lidhjet për titujt e librave në format elektronik, të shkarkueshem falas, me vlerë të provuar shkencore dhe dobi për hulumtim dhe mësimdhënie.

 

Burimet elektronike: periodike dhe bazat e të dhënave
NILDE
NILDE - UDHËZUESI I PËRDORIMIT (ENGLISH)

Në këtë faqe janë lidhjet për akses në burimet elektronike (bazat e të dhënave, paketa e periodike) të blera me abonim nga SUN. Për aksesin në burimet elektronike me shërbim proxy të konsultohen udhëzuesit e mëposhtme: Udhëzues Proxy PC - Guida proxy dispositiva të levizëshme.

 

AtoZ: kataloget e periodikeve të shtypura, elektronike dhe bazat e të dhënave SUN

A-to-Z është një katalog unik virtual që përfshijnë të gjitha burimet elektronike të bibliotekës, duke përfshirë edhe e-gazeta, bazat e të dhënave në tekstin e plotë, paketa dhe e-book.

 

Link për arkivat e hapura

Lista e Arkivave të Hapura më të rëndësishme me evidentimin e disiplinës që i përkasin

 

Lidhje me fjalorët në internet

Lista e fjalorëve, botimeve

 

 

UDHËZUES TË SHPEJTË NË BURIMET ELEKTRONIKE TË SBA

 

na ndiqni në

I  F  Y