Job Placement

 Job Placement lind për të lehtësuar hyrjen në botën e punësimit të studentëve dhe të diplomuarve, duke u përpjekur për të vendosur një kontakt mes kërkesës dhe ofertës dhe një takim më të mirë në mes të aftësive të të diplomuarve dhe të profileve profesionale të nevojshme për kompanitë. Job Placement ofron kompanive mundësinë për të ndikuar në trajnimet e të diplomuarve për të ndihmuar përshtatjen me nevojat që ata kanë: në mënyrë të drejtpërdrejtë, përmes punës praktike dhe punësimit, testeve të vlerësimit që ju mundësojnë për të vlerësuar aftësitë më të përshtatshme profesionale për nevojat e kompanive; në mënyrë indirekte, duke ofruar në Universitet, nëpërmjet shërbimit placement, informacion mbi kërkesën e tregut të punës.

Job Placement ju ofron studentëve dhe të diplomuarve informacion në lidhje me mundësitë e punësimit, në profilet profesionale që ata kanë, në shërbimet që ata disponojnë mbi mundësitë e punësimit dhe mundësitë e trajnimit të vazhdueshme dhe punës.

 

Bizneseve “SUN Job Placement” ju ofron këshilla të kualifikuara për analizimin e kërkesës, për përzgjedhjen e kandidatëve të cilët plotësojnë profilet e kërkuara profesionale dhe menaxhimin e procedurave për aktivizimin e trajnimeve dhe të kontratave “stazh pune”.

na ndiqni në

I  F  Y