Tarifat dhe kontributet

Tarifat e shkollimit në vitet vijuese pas vitit të parë duhet të paguhet në çdo degë të bankës duke përdorur formularin e veçantë të quajtur MAV, i cili është në dispozicion në internet dhe është i përgatitura në bazë të të ardhurave të studentëve. Studentët me aftësi të kufizuara, të barabartë ose më të lartë se 66%, nga zhvlerësimi duhet të paguajnë një kontribut prej 17,10 Euro dhe kontributin Rajonale në shumën 140 Euro. Përjashtimi nga tarifat e mbetura të shkollimit është rezervuar për ata studentë të cilët dërgojnë deklaratën e tyre të aftësisë së kufizuar dhe të gjithë dokumentacionin mjekësor në zyrën e administratës studentore.

Një modalitet i ri për pagimin e tarifave të shkollimit është aktivizuar duke filluar nga viti akademik 2013-2014.

Studentët do të jenë në gjendje të paguajnë tarifat e shkollimit duke përdorur formularin online "MAV" (Njoftim Mandat Pagesa) për regjistrim për të gjitha kurset e diplomave. MAV nuk do të dërgohet më në shtëpi.

Studentët mund të paguajnë tarifat në çdo degë të Bankës UniCredit duke vendosur kodin e pagesës Tatimore (kodin e pagesës do të jepet kur plotësohet aplikimi i regjistrimit të parë shih DATI DI CARRIERA në internet), ose në ndonjë bankë tjetër.

 

Nuk ka metoda të tjera të lejuara për pagesat.

na ndiqni në

I  F  Y