Provimet e Degës

Rregulloret e mëposhtme të Universitetit zbatohen për provimet e degës. Ju lutemi lexoni me kujdes.

  • Provimet janë individuale dhe lejojnë përfitimin e kredive
  • Provimet mund të jenë të shkruar dhe / ose me gojë
  • Kriteret e vlerësimit janë të shprehur përmes një note apo me një cilësi të performances
  • Jo më shumë se 20 provime janë caktuar për secilin kurs të ciklit të pare
  • Jo më shumë se 12 provime janë caktuar për secilin kurs të ciklit të dytë
  • Jo më shumë se 30 provime janë caktuar për secilin kurs të ciklit të vetëm; 36 për një kurs 6-vjeçar
  • Ka 8 sezone provimesh të cilat janë të shpërndara gjatë gjithë vitit. Ata student që nuk e kanë përfunduar diplomen e tyre brenda viteve të përshkruara gjithashtu kanë mundësinë për të bërë sezone të tjera të provimeve të rezervuara për ta gjatë vitit.

 

Provimi përfundimtar

Për tu diplomuar në ciklin e parë, në ciklin e dytë apo një cikel të vetëm, studentet duhet të kalojnë një provim përfundimtar për të verifikuar nëse ata kanë arritur rezultatet e nxënies të përcaktuara në programin e tyre të studimit.

Komisioni i Provimit bën një vlerësim të përgjithshëm të kandidatit duke marrë parasysh jo vetëm ekzekutimin e provimit përfundimtar, por edhe elemente të tjera, duke përfshirë programin mësimor të studimeve, koha e marrë për të përfunduar karrierën universitare, dhe duke aplikuar rregulla specifike që vendosen në mënyrë autonome nga secili departament ose program diplome.

 

Komisioni shpreh vlerësimin e tij me një rezultat maksimal prej njëqind e dhjetë. Provimi konsiderohet të jetë i kaluar me një notë minimale prej 66/110. Për provimet me notë maksimale (110/110), Komisioni mund unanimisht të japë një gradë honorifike.

 

Disertacioni (Temë Diplome)

Për tu diplomuar në një cikël të dytë apo program të ciklit të vetëm (Diplomat Magjistrale, Diplomat Magjistrale Cikel Unik, Diplomat e Specializuar) studentët duhet të punojnë një disertacion mbi një temë që është në përputhje me rezultatet e të nxënit të programit të tyre nën drejtimin e profesorit mbikqyrës. Profesori mbikqyrës do të monitorojë dhe mbështesë aktivitetet e studentit dhe për të siguruar përshtatshmërinë e disertacionit për prezantim, si dhe origjinalitetin e saj, gjithashtu duke përdorur aplikacione kompjuterike.

 

Aplikimi për diplomim 

Për t'u pranuar në provimin përfundimtar, studentët duhet të kenë përfunduar të gjitha provimet apo, në çdo rast, të kenë marrë të gjitha kreditet, të përcaktuara në rregulloret e tyre të mësimdhënies për veprimtari të tjera përveç provimit përfundimtar, dhe duhet të ketë paguar rregullisht të gjitha tarifat e tyre të shkollimit, duke përfshirë çdo gjobe për pagesat e vonuara.

Departamentet vendosin kalendarin për katër seancat e datave të diplomimit, të shpërndara mbi secilin nga tri periudhat gjatë vitit akademik (nga maji deri në korrik, nga tetori deri në dhjetor, nga shkurti deri në prill), si dhe çdo kërkesë specifike për regjistrimin në një seancë diplomimi.

na ndiqni në

I  F  Y